Generalforsamling - endelig dagsorden

Endelig dagsorden generalforsamling 13.03.24

1  Valg af dirigent

2  Godkendelse af forretningsorden

3  Beretning

4  Regnskab

5  Indkomne forslag

    A Forslag om vedtægtsændringer: §5 forslag om ændring af kredskon-

       tingentets grundbeløb for alm. medl.

    B Andre forslag: ingen indkomne forslag

6  Fastsættelse af evt. ydelser til kr.styr.medl., TR'erne og rammer for 

    vederlag til evt. lønnet medhjælp

7  Fastsættelse af evt. økonomisk støtte jvf. vedtægternes §3

8  Revideret budget for indevær. kalenderår og evt. ekstraordinær 

    regulering af kredskontingent. Budgetforslag for det flg. kalenderår.

9  Valg jvf. §9

10 Evt. 

 

 

Emner

Målgruppe